kế hoạch giáo dục PL năm học 2019-2020

Thứ năm - 10/10/2019 16:41

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

Số:      /KH- MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Xuân Lộc , ngày 8 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019-2020

 

 
 
 
Thực hiện công văn  số 420/ HD- PGD&ĐT ngày 7/10/2019 của phòng giáo dục và đào tạo can Lộc  về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành GD-ĐT ;

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trường Mầm non Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
            - Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;  
Thực hiện công văn  số 63/ KH- PGD&ĐT ngày 18/02/2019 của phòng giáo dục và đào tạo Can Lộc  về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành GD-ĐT.
        - Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành trong năm học 2019-2020; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, lồng ghép với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào vận động quần chúng tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.
          2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, yêu cầu của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình, kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương, của tỉnh và của huyện của ngành năm 2019, đồng thời gắn với việc thực hiện các Chương trình trọng tâm của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của UBND huyện của Phòng GD& ĐT.
- Nâng cao chất lượng công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đối tượng, địa bàn, tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện.
- Đổi mới hình thức Phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả trong thực tiễn; Tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao trong nhà trường.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
                 1. Đối tượng, nội dung
        1.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
        Tập trung phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật chuyên ngành; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, người lao động; quy trình, thủ tục khi thực thi công vụ; các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế tiếp công dân, các thông tin về tình hình thi hành, chấp hành pháp luật.
        1.2. Đối với học sinh
        + Đối với học sinh Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật.
        + Đối với học sinh khuyết tật: Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.
1.3. Hình thực phổ biến, giáo dục pháp luật
          - Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm trao đổi, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật do phòng GD tổ chức, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho CB, GV, NV.
          - Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài truyền thanh của xã, cổng thông tin giao tiếp địên tử của trường; pa-nô, áp phích, tranh cổ động, niêm yết tại trường.
          - Thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
          - Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể; tủ sách pháp luật của trường, xã, thôn… tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của trường, thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư.
          - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
          - Thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường.
          - Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” của trường, của ngành.
          - Kết hợp lồng ghép PBGDPL theo các chuyên đề, lĩnh vực. Phổ biến và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật với chấp hành pháp luật như: Trường học không ma túy và tệ nạn xã hội; câu lạc bộ pháp luật,…
1.4. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện, tập trung vào các văn bản:
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường;
- Các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 về việc ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn 5027/UBND-VX ngày 26/8/2019 Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 01/10/2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2- Tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung của “Luật giáo dục” 2019; “Luật An ninh mạng” 2018; “Luật phòng chống tham nhũng” 2018; “Luật khiếu nại, tố cáo” 2018, “Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia” 2019 cũng như các văn bản pháp luật mới khác, các chính sách mới của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
          - Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia tuyên truyền PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.
          - Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà cơ sở giáo dục có thẩm quyền có thể áp dụng để đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 tại đơn vị đạt hiệu quả.
- Bố trí, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, tổ chức, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
- Củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật.
- Tổ chức tốt “Ngày Pháp luật Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
- Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo về PBGDPL tại trường.
Thực hiện công tác báo cáo 2 lần/năm: lần 1, trước ngày 15/6/2020; lần 2, trước ngày 20/12/2020. Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 về phòng GD&ĐT.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 của trường Mầm non Xuân Lộc. Đề nghị CB, GV, NV nghiêm túc tổ chức thực hiện../.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- CB, GV, NV nhà trường
- Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

Số:      /KH- MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Xuân Lộc , ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

 

 
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 4/KH-SGD-ĐT ngày 31/01/20189 của sở GD-ĐT Hà Tĩnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý năm2019;
Thực hiện công văn  số 63/ KH- PGD&ĐT ngày 18/02/2019 của phòng giáo dục và đào tạo can Lộc  về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành GD-ĐT ;

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trường Mầm non Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
            - Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;  
Thực hiện công văn  số 63/ KH- PGD&ĐT ngày 18/02/2019 của phòng giáo dục và đào tạo can Lộc  về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành GD-ĐT.
        - Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành trong năm 20189; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, lồng ghép với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào vận động quần chúng tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.
          2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, yêu cầu của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình, kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương, của tỉnh và của huyện của ngành năm 2019, đồng thời gắn với việc thực hiện các Chương trình trọng tâm của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của UBND huyện của Phòng GD& ĐT.
- Nâng cao chất lượng công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đối tượng, địa bàn, tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện.
- Đổi mới hình thức Phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả trong thực tiễn; Tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao trong nhà trường.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
                 1. Đối tượng, nội dung
        1.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
        Tập trung phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật chuyên ngành; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, người lao động; quy trình, thủ tục khi thực thi công vụ; các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế tiếp công dân, các thông tin về tình hình thi hành, chấp hành pháp luật.
        1.2. Đối với học sinh
        + Đối với học sinh Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật.
        + Đối với học sinh khuyết tật: Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.
2. Hình thực phổ biến, giáo dục pháp luật
          - Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm trao đổi, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật do phòng GD tổ chức, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho CB, GV, NV.
          - Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài truyền thanh của xã, cổng thông tin giao tiếp địên tử của trường; pa-nô, áp phích, tranh cổ động, niêm yết tại trường.
          - Thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
          - Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể; tủ sách pháp luật của trường, xã, thôn… tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của trường, thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư.
          - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
          - Thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường.
          - Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” của trường, của ngành.
          - Kết hợp lồng ghép PBGDPL theo các chuyên đề, lĩnh vực. Phổ biến và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật với chấp hành pháp luật như: Trường học không ma túy và tệ nạn xã hội; câu lạc bộ pháp luật,…
          - Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia tuyên truyền PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.
          - Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà cơ sở giáo dục có thẩm quyền có thể áp dụng để đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 tại đơn vị đạt hiệu quả.
- Bố trí, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, tổ chức, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
- Củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật.
- Tổ chức tốt “Ngày Pháp luật Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
- Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo về PBGDPL tại trường.
Thực hiện công tác báo cáo 2 lần/năm: lần 1, trước ngày 15/6/2019; lần 2, trước ngày 20/12/2019. Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 về phòng GD&ĐT.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của trường Mầm non Xuân Lộc. Đề nghị CB, GV, NV nghiêm túc tổ chức thực hiện../.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- CB, GV, NV nhà trường
- Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn