kế hoạch thậng 5.2019

Thứ hai - 06/05/2019 10:22
  UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
   
 

  Số      KH/MN                                  Xuân Lộc, ngày  2   tháng 5  năm 2019.
         
Dự thảo                  KẾ HOẠCH HỌP THÁNG 5/2019
  I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019
* Ưu điểm:
1,Triển khai công tác tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hồ sơ công việc cho tất cả cả GV, NV toàn trường trong cuộc họp hội đồng giáo viên tháng 4.
2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn chú trộng chất lượng đại trà và chất lượng trẻ 5 tuổi.
          3. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV theo kế hoạch.
          4. Tiếp tục tham mưu thúc đẩy tiến độ  xây dưng cơ sở vất chất trường chuẩn quốc gia. Đến nay các khối công trình đã được đổ sàn tầng 1.
          5, Tổ chức dạy 1 chuyên đề cấp trường với chủ đề “ giao lưu kỷ năng cho khối 4 tuổi ” Hoàn thành 5 đề tài SKKN dư xét cấp huyện. Tổ chức chuyên đề đánh giá chuẩn HT,PHT, GV làm bài thiwcj hành viết phiếu tự đánh giá.
          6, Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, đặc biệt là công tác bán trú, Lưu mẫu thức ăn. Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên chú trọng công tác kiểm tra đạo đức nhà giáo.
          7, Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá KĐCL nhập vào phần mềm
          8, Thực hiên tốt công tác quản lý công chức quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác quản lý tài chính tài sản đảm bảo lương chế độ bảo hiểm cho giáo viên nhân viên toàn trường.
          9. Nhà trường đã xây dựng công văn về đảm bảo ATGT trong dịp nghĩ lễ 30/4 và Quốc lế lao động 01/5 gửi tới  toàn thể CBGV, NV để nhằm tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và đảm bảo AT cho trẻ trong dịp nghỉ lễ. và Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống kỷ niệm 30/4 và quốc tế lao động 01/5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cánh Hồ Chí Minh.
          10. Tuyên truyền công tác giáo dục pháp luật giáo dục kỷ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, đến các bậc phụ huynh để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nhà trường.
* Hạn Chế:
- Đóng nộp các khoản tiền cho nhà trường còn châm: cụ thể đ/c Ngọc báo cáo.
- Công tác làm vườn hầu như bỏ trống
- Một số lớp tỷ lệ chuyên cần quá thấp,
- Kiến thức kỷ năng cơ bản GV vẫn chưa chú trọng
- Công tác báo ăn chậm, chưa chính xác. Nhân viên nuôi dưỡng đ/c ý thực tự giác chưa cao.
- Chưa kiểm tra đánh giá được các nhóm lớp theo KH tháng 4
UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
   
 

  Số      KH/MN                                  Xuân Lộc, ngày  2   tháng 5  năm 2019.
         
                     KẾ HOẠCH   THÁNG 5/2019
Một số văn bản mới liên quan đến GD
-  Góp ý luật GD sữa đổi
- TT số 06 ngày 12/4/2019  của bộ GD ban hành quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN,GDPT,GDTX..
- Thực hiện kế hoạch sáp nhập các xã ( Khánh, Vĩnh, Yên)( Song , Kim , Trường,) ( Tiến Lôc, Thị Trấn)
1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình, nhiệm vụ theo biên chế năm học của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác khảo sát cuối năm ở tất cả các độ tuổi.
2. Chỉ đạo tổ chức cân đo lên biểu đồ lần 4 cho trẻ. Đảm baỏ toàn cho trẻ, ATVS thực phẩm trong mùa hè
3. Tổ chức chấm bài kết thúc BDTX ( TT , TP Chuyên môn và 1 PHT)  
 5. Chọn sản phẩm sáng tạo KT, TTN-NĐ dự thi cấp huyện. Hoàn  thiện hồ sơ nộp về phòng đảm bảo thời gian( Nhóm tác giả)
6 . Tổ chức khảo sát các nhóm lớp theo biểu đánh gái cuối năm của từng độ tuổi một cách chính xác đối chiếu chất lượng giữa các  lớp ( 2 đồng chí PHT và các TT chuyên môn phối hợp )
6. Tổ chức  thực hiện tốt đánh giá, xếp loại CB, GV theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.   
7. Chỉ đạo các khối lớp tập một số tiết mục văn nghệ để tổng kết năm  học
8. Các khối tổ chức đánh giá bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đảm bảo công bằng khách quan.
9. Các bộ phận hoàn thiện báo cáo theo đúng nhiệm vụ được phân công.
10. Huy động phụ huynh đóng nộp các khoản tiền, bộ phận tài chính thanh quyết toán rỏ ràng  đầy đủ chính xác với phụ huynh.
11. Hoàn thiện các bài chấm điểm BDTX đề báo cáo về phòng đúng thời gian quy định (TT chuyên môn 1 PHT)
12. Tổ chức  lấy ý kiến góp ý luật GD sữa đổi.
13. Hoàn Thành công tác tự đánh giá nhập vào phần mềm và xuất báo cáo ( Đ/C Châu Vân)
14. Hoàn thành Báo cáo cuối năm học, BC cân đo, Báo cáo BDTX, hồ sơ trường học an toàn phóng cống tai nạn thương tích nộp về phóng đúng thời gian quy định.
15. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống đuối nước, đảm bảo ATGT, ANTT trường học.  
16. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6. Hoàn thiện hồ sơ trẻ 5 tuổi để chuyển giáo cho trường TH đúng yêu cầu tranh sai sót không đáng   
Lịch công tác cụ thể:
Thời gian Nội dung
01/5 Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động
02/5 - Sáng: Họp Hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ tháng 5
- Chiều: Nộp hồ sơ dự thi STKT, STTTNNĐ tại Phòng, xây dựng KH họp chi bộ , họp HĐ  GV
03/5 Chiều họp chi bộ 15h-16h.
  04/5  Học bù ngày thứ 2 : Sáng : HT tham gia Đại hội khuyến học xã
Chiêù : Họp HĐ GV
06/5 Chấm bài BDTX ( Ng Phương, Hà Thủy, Từ Mai, Xuân Thủy, Châu Vân)
7-9 /5 Khảo sát tất cả các nhóm lớp PHT, TTCM ( HT thẩm định lại kết quả BDTX)
8/5 Nộp sản phấm dự thi về phòng, ( Nhóm thực hiện . PHT Ngọc)
10/5  Tổ chức cân đo, lên biểu đồ lần 4 (BGH. TTCM Kiểm tra trang trí các nhóm lớp cuối năm
13/5 Báo cáo BDTX. Tổng hợp kết quả BDTX, ( BGH)
14-15/5 Hoàn thánh BC cuối năm học, tiêu chí thi đua. Hồ sơ trường học AT phòng chống tai nạn thương tích (  BGH)
15/5 -  Nộp báo cáo tổng kết công tác BDTX về Phòng; -
 - Duyệt kết quả BDTX CBQL, GV (nộp và duyệt theo các bậc học);
  
16/5 Nộp báo cáo cuối năm, tự đánh giá theo tiêu chí thi đua, các biểu tổng hợp số liệu; Hồ sơ đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (MN) về Phòng;
17/5 Gia lưu văn nghệ mừng SN bác. Đồng thời triển khai tập văn nghệ tổng kết năm học.
20/5 Rà soát lại hồ sơ trẻ 5 tuổi( GV lớp 5 Tuổi-) Các lớp cong lại tích cực truy thu các khoản nợ từ phụ huynh.
21/5 Triển khai đánh giá chuấn HT, PHT, chuần GV.
22/5 HT Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng HSG năm học 2018 – 2019.,x1)
23/5 Chuẩn bị các điều kiện để tổng kết năm học cho các cháu .
24/5 Tổng kết học sinh
27/5 GV họp bình xét thi đua .
28/5 Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại theo chuẩn
29/5 Toàn trường lao động  vệ sinh.
30/5 Nộp kết quả đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn HT về Phòng (qua bộ phận chuyên môn cấp học)
  31/5 Tổng kết năm học 2018-2019
03/6 Họp chi bộ. Họp HĐGV triển khai KH hè 2019.
Với rất nhiều nhiệm vụ trong tâm trên yêu cây các đồng nghiên cứu và thực hiện đảm bảo thời gia và đúng tiến đô
 
Nơi nhận:                                                                 
    - Lãnh đạo, CV Phòng;
    - Website: mamnonxuanloc.edu.vn;                                                        
    - Lưu: VT.                                                               
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
                                              
 
                                                                                    
 
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn