KH giáo dục chính trị TT năm học 2019-2020

Thứ năm - 10/10/2019 16:43
 UBND HUYỆN CAN LÔC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                              
                Số:      /KH-MN                                    Xuân Lộc , ngày    tháng 10 năm 2019
                                                                        KẾ HOẠCH
                           Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2019- 2020
                                                             
  Căn cứ công văn số 395 /HD-GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc về “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thộc lĩnh vực chính trị tư tưởng năm học 2019-2020”
           Căn cứ văn bản số 12/KH-MN ngày 10 tháng 9 năm 2019 về Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường MN Xuân Lộc;               
            Trường MN Xuân Lộc xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phổ boeens pháp luật năm học 2019-2020 với các nội dung cụ thể như sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu, định hướng
- Giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh trong đơn vị; tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị ổn định tình hình tư tưởng, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành. Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, ý thức, trách nhiệm của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội, cộng đồng; nâng cao khả năng thực hành, hoạt động khởi nghiệp cho học sinh.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng chính trị ổn định, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tác phong chuẩn mực, đoàn kết nội bộ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học sinh; không ngừng học tập để nâng cao hiệu quả công việc, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Giáo dục học sinh giàu lòng yêu nước, kiên định lý tường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần cộng đồng, lý tưởng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng sổng, chấp hành pháp luật và có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Thực hiện chỉ thị số 2268/CT- BGD ĐT ngày 8/8/2019. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường.
 - Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
- Tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn ngành phương châm hành động của Đại hội Đảng bộ huyện; Đảng bộ xã Xuân Lộc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành.
          - Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tập trung giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động. Toàn hệ thống chính trị của đơn vị làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên chức người lao động và học sinh.
- Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, an toàn giao thông, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng; chú trọng công tác bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về lịch sử truyền thổng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc.
 - Xây dựng nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho CBGVNV.
- Tiếp tục triển khai công tác y tế trường học, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động giáo dục thể chất và công tác an ninh trật tự trưòng học.
II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  1. Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng
- Nhà trường xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng gắn với nhiệm vụ chính trị.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của xã Xuân Lộc . Tổ chức cho CBGVNNV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố, của huyện gắn với đặc thù của ngành, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường cần tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chưc về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký các chuẩn mực làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân phù hợp với chủ đề của năm.
- Tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản theo quy định, giúp công chức, viên chức và học sinh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và các vấn đề xã hội; nắm bắt, phân tích kịp thời diễn biến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ để tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong đơn vị. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với cán bộ, nhà giáo, học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý  
 - Triển khai Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng việc tuyên dương và nhân rộng gương điển hình “Học sinh tiêu biểu học tập làm theo lời Bác”.
- Phổi hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị loại 4” và Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
- Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện việc công khai theo quy định. Triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Bộ luật Lao động.
 - Đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình nhà giáo là gia đình học tập; Tôn vinh, biểu dương những gương thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong công tác giáo dục đào tạo và gương học sinh tiêu biểu trong học tập. Tích cực vận động đội ngũ thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn trường học; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động.
 - Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ nhà giáo trẻ, học sinh, theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cổ tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.
 - Quan tâm tạo điều kiện đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên.
   - Đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương. Tiếp tục thực hiện chương trình “Hành trình đến với bảo tàng, vùng căn cứ cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa” trong học sinh. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chào cờ, Chương trình “Phát thanh học đường”, Chương trình “Sử ca học đường”. Rà soát và triển khai Quỵết định số 6028/QĐ-ƯBND ngày 27/11/2012 của ủỵ ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011- 2020.
   -Đẩy mạnh công tác chỉ đạo đối với việc xây dựng và phát triển hoạt động Đoàn.
  - Tiếp tục cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới cho Tủ sách pháp luật tạị đơn vị.
   - Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn, phổ biến chuyên đề pháp luật về nhà trường; tập huấn, phổ biến chuyên đề pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ hỗ trợ có liên quan; Chuyên đề pháp luật về giao thông đường bộ và an toàn trường học; Chuyên đề pháp luật về các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các quy định về minh bạch, kê khai tài sản trong trường học.
  1. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và thể dục thể thao
         - Tiếp tục tục thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/ 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành giáo dục về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sổng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.
        - Tổ chức quán triệt và thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020;
         - Đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư sổ 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư sổ 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
         - Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Triển khai có hiệu quả Chương trình số 137/CTr-BGD ĐT- BNĐ ngày 07/3/2017 về việc phối hợp tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa.
 - Đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường phối họp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Tuyên truyển trong công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, mẫu mực trong tác phong, ngôn phong, yêu thương giúp đỡ học sinh.
- Thực hiện xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, giáo dục học sinh giữ vệ sinh trường lớp; tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp hòa nhã, thân thiện.
-  Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng hành vi ứng xử văn hóa, văn minh lịch sự nơi công cộng.
- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tựớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
         - Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường. Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ giáo viên được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu; Tiếp tục thực hiện việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh.
          - Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông đối với CBGVNV và lông hép an toàn giao thông vào trong các chủ đề hoạt động giáo dục.
  1. Công tác y tế và an toàn trường học
         - Triển khai và thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ vệ việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị định sổ 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định vê môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.Triên khai Ọuyêt định số 46/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo.
         - Triển khai và thực hiện công tác phòng, chống, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm .
- Thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em.
       - Tăng cường kiểm tra công tác an toàn trường học, đảm bảo an toàn trường học, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Tiếp tục triển khai văn bản số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.
           - Nhà trường tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp 3 môi trường:”Gia đình – Nhà trường – Xã hội” và Quy chế phối hợp với Công an địa phương về an ninh trật tự và an toàn trường học; tích cực phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương trong việc xác lập môi trường trong lành xung quanh trường học, phát hiện và ngăn chặn các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh cá biệt, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
        - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ủy Ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học. Phân công nhân viên y tế Phối tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
        - Nhà trường chú trọng việc thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh.
        - Tổ chức các hoạt động truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giáo dục; Phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động hường ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm; Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-  Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch và quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, của trường thực hiện.
- Báo cáo định kì: Thực hiện báo cáo về Phòng GD&ĐT theo quy định
Công tác chính trị tư tưởng phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những công tác trọng tâm của ngành, của đơn vị. Trường MN Xuân Lộc đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và những biện pháp trên để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị, góp phần cùng với toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020./.
    Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                
  -  Niêm yết bản tin của trường (Để CB,GV,NV biết và thực hiện);
 -    Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của trường;
 -  Lưu: VT.                                                                                                              Nguyễn Thị Hương                        
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LÔC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                               
                Số:      /KH-MN                            Xuân Lộc , ngày    tháng 10 năm 2018
                                                                                                        
           
                                                                        KẾ HOẠCH
                           Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2018-2019
                                                             
  Căn cứ công văn số    /BC-GDĐT ngày     tháng 8 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc về “Báo cáo tổng kết năm học 2018-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019”
 Căn cứ văn bản số 1764/KH-GDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc  về kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2018-2019;
           Căn cứ văn bản số 24/KH-MN ngày 06 tháng 9 năm 2018 về Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường MN Xuân Lộc;               
            Trường MN Xuân Lộc xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 với các nội dung cụ thể như sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu, định hướng
- Giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh trong đơn vị; tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị ổn định tình hình tư tưởng, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành. Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, ý thức, trách nhiệm của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội, cộng đồng; nâng cao khả năng thực hành, hoạt động khởi nghiệp cho học sinh.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng chính trị ổn định, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tác phong chuẩn mực, đoàn kết nội bộ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học sinh; không ngừng học tập để nâng cao hiệu quả công việc, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Giáo dục học sinh giàu lòng yêu nước, kiên định lý tường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần cộng đồng, lý tưởng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng sổng, chấp hành pháp luật và có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường.
 - Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về  "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" .
- Tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành, phương châm hành động của Đại hội Đảng bộ huyện; Đảng bộ xã Xuân Lộc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành.
          - Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tập trung giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động. Toàn hệ thống chính trị của đơn vị làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên chức người lao động và học sinh.
- Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, an toàn giao thông, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng; chú trọng công tác bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về lịch sử truyền thổng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc.
 - Xây dựng nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho CBGVNV.
- Tiếp tục triển khai công tác y tế trường học, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động giáo dục thể chất và công tác an ninh trật tự trưòng học.
II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  1. Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng
- Nhà trường xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng gắn với nhiệm vụ chính trị.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của xã Xuân Lộc . Tổ chức cho CBGVNNV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố, của huyện gắn với đặc thù của ngành, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường cần tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chưc về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký các chuẩn mực làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân phù hợp với chủ đề của năm.
- Tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản theo quy định, giúp công chức, viên chức và học sinh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và các vấn đề xã hội; nắm bắt, phân tích kịp thời diễn biến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ để tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Thủ trưởng đơn vị đi đầu, nêu gương phải toàn diện thể hiện qua ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, trách nhiệm trong công tác, về phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; tiên phong nêu gương trước và đấu tranh chống quan liêu, lãng phí và các tiêu cực khác; nêu gương trong việc đổi mới dạy và học, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, mạnh dạn nói không với tiêu cực, bệnh hình thức, thành tích, hướng đến mục tiêu: “Dạy tốt – học tốt”.
- Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong đơn vị. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với cán bộ, nhà giáo, học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc.
- Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa, tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn hoạt động rèn kỹ năng sống cho trẻ; kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, scác hoạt động qua các chủ đề.
 - Triển khai Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V-2018 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” “ Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng”. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác. Chú trọng việc tuyên dương và nhân rộng gương điển hình “Học sinh tiêu biểu học tập làm theo lời Bác”.
- Phổi hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị loại 4” và Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
- Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện việc công khai theo quy định. Triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Bộ luật Lao động.
 - Đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình nhà giáo là gia đình học tập; Tôn vinh, biểu dương những gương thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong công tác giáo dục đào tạo và gương học sinh tiêu biểu trong học tập. Tích cực vận động đội ngũ thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn trường học; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động.
 - Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ nhà giáo trẻ, học sinh, theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cổ tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.
 - Quan tâm tạo điều kiện đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên.
   - Đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương. Tiếp tục thực hiện chương trình “Hành trình đến với bảo tàng, vùng căn cứ cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa” trong học sinh. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chào cờ, Chương trình “Phát thanh học đường”, Chương trình “Sử ca học đường”. Rà soát và triển khai Quỵết định số 6028/QĐ-ƯBND ngày 27/11/2012 của ủỵ ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011- 2020.
   -Đẩy mạnh công tác chỉ đạo đối với việc xây dựng và phát triển hoạt động Đoàn.
  - Tiếp tục cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới cho Tủ sách pháp luật tạị đơn vị.
   - Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn, phổ biến chuyên đề pháp luật về nhà trường; tập huấn, phổ biến chuyên đề pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ hỗ trợ có liên quan; Chuyên đề pháp luật về giao thông đường bộ và an toàn trường học; Chuyên đề pháp luật về các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các quy định về minh bạch, kê khai tài sản trong trường học.
  1. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và thể dục thể thao
         - Tiếp tục tục thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/ 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành giáo dục về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sổng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.
        - Tổ chức quán triệt và thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020;
         - Đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư sổ 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư sổ 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
         - Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Triển khai có hiệu quả Chương trình số 137/CTr-BGD ĐT- BNĐ ngày 07/3/2017 về việc phối hợp tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa.
 - Đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường phối họp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Tuyên truyển trong công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, mẫu mực trong tác phong, ngôn phong, yêu thương giúp đỡ học sinh.
- Thực hiện xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, giáo dục học sinh giữ vệ sinh trường lớp; tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp hòa nhã, thân thiện.
-  Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng hành vi ứng xử văn hóa, văn minh lịch sự nơi công cộng.
- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tựớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
         - Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường. Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ giáo viên được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu; Tiếp tục thực hiện việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh.
          - Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông đối với CBGVNV và lông hép an toàn giao thông vào trong các chủ đề hoạt động giáo dục.
  1. Công tác y tế và an toàn trường học
         - Triển khai và thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ vệ việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị định sổ 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định vê môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.Triên khai Ọuyêt định số 46/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo.
         - Triển khai và thực hiện công tác phòng, chống, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm .
- Thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em.
       - Tăng cường kiểm tra công tác an toàn trường học, đảm bảo an toàn trường học, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Tiếp tục triển khai văn bản số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.
           - Nhà trường tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp 3 môi trường:”Gia đình – Nhà trường – Xã hội” và Quy chế phối hợp với Công an địa phương về an ninh trật tự và an toàn trường học; tích cực phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương trong việc xác lập môi trường trong lành xung quanh trường học, phát hiện và ngăn chặn các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh cá biệt, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
        - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ủy Ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học. Phân công nhân viên y tế Phối tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
        - Nhà trường chú trọng việc thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh.
        - Tổ chức các hoạt động truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giáo dục; Phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động hường ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm; Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-  Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch và quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, của trường thực hiện.
- Báo cáo định kì: Thực hiện báo cáo về Phòng GD&ĐT theo quy định
Công tác chính trị tư tưởng là một trong những công tác trọng tâm của ngành, của đơn vị. Trường MN Xuân Lộc đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và những biện pháp trên để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị, góp phần cùng với toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019./.
    Nơi nhận:                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                   -  Niêm yết bản tin của trường (Để CB,GV,NV biết và thực hiện);
 -    Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của trường;
 -  Lưu: VT.                                                                                                                                         
                                                                                                          Nguyễn Thị Hương                                       

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn